Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XXXIV

A xestión dos servizos de abastecemento e saneamento nalgúns concellos galegos

icon Ana Tejeiro Sandomingo (1.76 MB)

Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015: a súa aplicación na Comarca de Ordes

icon Francisco Alonso Fernández

A xestión ambiental nos concellos galegos: competencias e sistemas de financiamento

icon Francisco Javier Sanz Larruga (4.34 MB)

Radiografía ambiental de Galicia: propostas de mellora

icon Francisco José Peña Castiñeira (5.34 MB)

“La solución para la depuración y reutilización de aguas residuales"

icon José Antonio Piñeiro Seoane (3.54 MB)

Prevención e control da contaminación atmosférica na Central Térmica de Meirama: compromiso ambiental a través do proxecto Fausto

icon José Luis Fernández de Landa Fernández (4.57 MB)

Planta de Selección e Clasificación de Medicamentos: reutilización e valorización enerxética

icon Juan Arias Baragaño (9.94 MB)

Bioetanol: retos de futuro no mercado enerxético

icon Juan José Losada López (3.97 MB)

Evolución desde o espazo degradado ao desenvolvemento sostible na minería a ceo aberto: casos particulares de canteiras e lignito

icon Juan Luis Delgado Fernández (9.95 MB)

Evolución da xestión dos residuos industriais cara á sustentabilidade

icon Juan Mogin del Pozo (3.8 MB)

Uso de máquinas compactadoras para minimizar o volumen de cartón e de residuos plásticos e facilitar a súa reciclaxe

icon Luis Seoane Morandeira (2.27 MB)

De Sogama á Sociedade Galega do Medio Ambiente

icon María Esther Campos Mosquera (3.74 MB)

Control dos parámetros da calidade das augas en Galicia

icon María Jesús Lorenzo Lorenzo (2.84 MB)

SIGRE-Sistema Integrado de Xestión e Recollida de Envases

icon Mario Zarzuela Rescalvo (1021.34 kB)

A recollida selectiva dos residuos urbanos e perigosos nos Concellos da Comarca de Ordes. Xestión dos puntos limpos

icon Montserrat Rivas Fuentes (562.14 kB)

Control das emisión atmosféricas da Planta Térmica do Complexo Medioambiental de Sogama

icon Pedro Alcázar Arévalo (2.27 MB)

Protexer o medio ambiente e promover estilos de vida saudables versus saúde

icon Ramón Medina González-Redondo (1.08 MB)

As enerxías renovables en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

icon Rosa Núñez Pardo de Vera (813.99 kB)